مایکروسافت به دنبال نفوذ در همه ابعاد زندگی شما است

مایکروسافت به دنبال نفوذ در همه ابعاد زندگی شما است

حتی اگر به اکوسیستم شرکت دیگری متعهد باشید، باز هم هیچ راهی برای گریز از سلطه مایکروسافت، پیش‌روی شما قرار ندارد.

دیدگاه خود را ثبت کنید